Vrijheid: de tirannie verdrijven

De Nederlandse geschiedenis is samen te vatten in de woorden van het Wilhelmus: "de tirannie verdrijven, die mij mijn hart doorwondt".

Die vrijheid is duur bevochten in drie perioden van tirannie:

Ons land is tijdens de Tachtigjarige Oorlog ontstaan in een vrijheidsstrijd tegen een Spaanse onderdrukker. Prins-stadhouder Willem I van Oranje ging ons voor in die strijd en wordt met recht de vader des vaderlands genoemd. In 1581 werd de Nederlandse onafhankelijkheid vastgelegd in het Plakkaat van Verlatinghe. Voor de onafhankelijke Republiek der Verenigde Nederlanden volgde een tijd van grote bloei. Onze onafhankelijkheid en onze rijkdom gingen echter volledig verloren in de Franse Tijd vanaf 1795 en in het bijzonder onder het keizerschap van Napoleon Bonaparte. Pas in 1813 kwam daaraan een einde met de terugkeer uit ballingschap van de Prins van Oranje. In de twintigste eeuw werd Nederland opnieuw door een vijandelijke macht bezet, ditmaal door het nationaalsocialistische Duitsland. De verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog kwamen voor Nederland tot een einde op 5 mei 1945, de dag die als Bevrijdingsdag nog elk jaar wordt gevierd.

Nederland is een vrije natie. Die vrijheid is, zoals de geschiedenis aantoont, niet vanzelfsprekend.

De Tachtigjarige Oorlog

De Tachtigjarige Oorlog is de tijd van Nederlands geboorte.
Vanaf de eerste veldslagen in 1568 tot de vrede van Munster in 1648 werd de vrijheid van ons land bevochten. 'Een vrije natie' beschrijft de eerste beslissende periode van de Tachtigjarige Oorlog tot 1598. Verder komt de Tweede Wereldoorlog aan bod met als slot een conclusie over de bron van onze vrijheid.

Speciaal over prins Willem van Oranje verscheen het artikel Willem van Oranje als Mozes (pdf). Een portret van stadhouder Willem I, prins van Oranje. Een levensportret van zo’n belangrijke persoon laat zich moeilijk binnen het bestek van een artikel schetsen. Het gaat hier dan ook niet om zijn levensverhaal, maar om de gravure die Hendrick Goltzius in 1581 van de prins maakte. Met behulp van een Latijnse tekst en vier zinnebeeldige tekeningen met ondertitels rondom een portret van de prins in harnas, schetste Goltzius het beeld van een vrome held, strijdend voor God en voor recht.

Verder verscheen 'Het economisch wonder van de 17de eeuw' in het maandblad Protestants Nederland (uitgave april 2012). Voor de bronnen bij het artikel klik hier (pdf).

Nederland heeft een unieke en waardevolle geestelijke erfenis. Dat blijkt in het bijzonder uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. In de brochure ‘Een land geboren uit gebed’ (pdf) heb ik aannemelijk gemaakt dat gebed een grote rol speelde in de wordings-geschiedenis van Nederland. In het oog lopen vooral de vele bid- en vastendagen. Van deze biddagen verscheen deze lijst (pdf).

Wat opvalt is dat de belangrijkste gebedsonderwerpen van die tijd opvallend actueel zijn. Tijdens de Tachtigjarige Oorlog werd publiekelijk gebeden vanwege wat men noemde ‘openbare ellendigheden’, zoals:

• pestilentie,

• oorlog,

• hongersnood of dure tijd en

• vervolging van de kerk.

Dat vertaalt zich naar het heden in epidemie, denk aan de coronacrisis en bijbehorende maatregelen van 2020 en 2021, in de oorlog in de Oekraïne vanaf 2022, in inflatie en hoge brandstofprijzen anno 2023 en in de vervolging van christenen in vele landen.

De Franse Tijd

Na twee eeuwen heeft de Franse Tijd van 1795 tot 1813 ons niet veel te zeggen. Een veel gehoorde opmerking over onze onderdrukker Napoleon is dat wij onze achternamen van hem hebben gekregen. Dit is niet de manier waarop men in die tijd over Napoleon sprak. Wie de bronnen uit 1813 leest, zal zien dat hij algemeen door de Nederlanders veracht werd als een dwingeland (tiran).

De brochure 'Het wonder van 1813' is een eerste aanzet om te komen tot een beschrijving van de Franse Tijd met nadruk op de nationale zelfbevrijding die in 1813 plaatshad. De volgende onderwerpen komen aan bod:

• De voormannen in het openbaar

• De voormannen privé

• Een overvloed aan gelegenheidsgeschriften

"Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje."; Met deze woorden kondigde H.M. de Koningin op 28 januari 2013 haar troonsafstand ten gunste van haar zoon Prins Willem-Alexander aan. Hiermee is 2013 niet alleen het jaar geworden van de herdenking van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden, maar ook het jaar van de inhuldiging van de nieuwe koning. Deze brochure gaat over de beleving die de Nederlanders in 1813 hadden bij de bijzondere gebeurtenissen die leidden tot de instelling van het erfelijk koningschap. De brochure kunt u hier lezen (pdf). Bronvermelding: De lijst met 109 gelegenheidsstukken (pdf) bij 'Het wonder van 1813'.

Over het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden direct na de Franse Tijd verscheen ook de brochure ‘Zo waarlijk helpe mij God Almachtig’. De aanleiding voor de brochure was de viering van tweehonderd jaar Koninkrijk der Nederlanden in 2013. Dat was ook het jaar waarin Willem-Alexander zijn moeder Beatrix opvolgde als koning. Hoewel soms een andere indruk wordt gewekt, is Nederland echter wel wat ouder dan tweehonderd jaar. De brochure kunt u hier lezen (pdf).

De Tweede Wereldoorlog

De Tweede Wereldoorlog duurde voor Nederland van 1940 tot 1945. De onderdrukking die hier werd gevoeld deed denken aan de tijd van de Spaanse inquisitie in de zestiende eeuw. Velen die in het verzet tegen de Duitse bezetter actief waren, werden geïnspireerd door het voorbeeld van vrijheidslievende vaderlanders tijdens de Tachtigjarige Oorlog. Beide perioden worden beschreven in ‘Een vrije natie’.


'Een vrije natie' (pdf)
Bronvermeldingen bij 'Een vrije natie': de bronnen van de citaten (pdf, 6 pagina's); de uitgebreide bronnen (pdf, 70 pagina's).